Site icon Gorakh Sirsikar

Basanti: Bhag Dhanno bhag, aaj téri Basa

Basanti: Bhag Dhanno bhag, aaj téri Basanti ki izzat ka sawal hai
D: Tujhe apni padi hai. Méri soch méré piché Gabbar ke 10 ghodé padé hain!

Exit mobile version